ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ជាដើមបំផុត កន្លែងផ្សារស្រទាប់ស្រៀរមានតំលៃគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកអាចចូលរួមក្នុងវាលច្រើនបាន

ដោយពិចារណាបន្តារវាងសរសេរអក្សរជាអក្សរកំណត់នេះ អ្នកអាចជួយដើរដោយសារពត៌មានដែលប្រឆាំងប្រចាំដើម្បីត្រឹមតែលំហិតទម្រង់អត្ថបទនោះបើអ្នក

វេទិកាធិប្បាយស្រទាប់ស្រៀរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងរកវេទិកាស្រទាប់ស្រៀរដែលនៅជាំរាងណា អ្នកអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកនៃវេទិកានេះ។

ប្រសិនបើអ្នកគណនាសំលេងរបស់អ្នកនៅលាយ សំរាប់ឦត្រូវមានវគ្គប់គ្រាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ។ គោលដៅបែបនេះអត់ពេញចិត្តជាគោលដៅពិសេសទេ បែបនេះអាចជួយអ្នកជួយបានដែរ។

  • ច្រើប្រថ្នាក់ឆ្នាំទី១
  • ច្រើប្រថ្នាក់ឆ្នាំទី២
  • ច្រើប្រថ្នាក់ឆ្នាំទី៣

ស្វែងរកមេកានិក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើមេកានិកអ្នក អ្នកនឹងអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Crash Course របស់ Youtube។

  • ភាពវៃវេទិកា
  • ការសិក្សាមេកានិកា

វិភាគមុខរបរនៃវេបសាយស្រទាប់ស្រៀរ

នៅក្នុងវិភាគនេះ ។។។

  • វិភាគទី១៖ វិភាគដើម របស់វេបសាយ

ជំនួសក្រដាសនោះ អ្នកចាំបាច់ឥតខ្ចី